T.C.C Group : ประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้ง
คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

คุณเจริญเกิดและเติบโตในย่านธุรกิจทรงวาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไชน่าทาวน์ ในครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองซัวเถา อำเภอเท่งไฮ้ คุณเจริญได้เริ่มทำการค้าตั้งแต่เยาว์วัย ต่อมาได้สมรสกับคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนากิจการจากเล็กสู่ใหญ่ จากการขายสินค้าให้โรงงานสุรา พัฒนามาสู่การเป็นเจ้าของโรงงานสุรา จนได้รับสัมปทานโรงงานสุราทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยุคการค้าสุราเสรี ได้ประมูลโรงกลั่นสุราในนามกลุ่มแสงโสม และได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น เบียร์ แอลกอฮอลล์ น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ตลอดจนได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล กลุ่มนอร์ธปาร์ค กลุ่มพันธ์ทิพย์ กลุ่มเกษตร รวมทั้งได้เข้าลงทุนในกิจการของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ เช่น กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกลุ่มอาคเนย์ประกันภัย ประกันชีวิต เป็นต้น

การที่ดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันได้นั้น คุณเจริญได้กล่าวเสมอว่า มาจากรากฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้เน้นย้ำความมีคุณธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และเมื่อมีครอบครัว คุณเจริญได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้รับคำชี้แนะจากพ่อตาซึ่งให้หลักยึดด้วยคำจีน 4 คำ คือ ยิ่ม (ความอดทน จะทำให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย) เหยียง (ความเสียสละ จะทำให้พ้นภัย) แจ๋ (ความเงียบ สุขุม ทำให้เกิดปัญญา) และ ลัก (ความร่าเริง จะมีสุขอายุยืน) ทั้งหมดนี้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา ยึดถือเสมอมา สำหรับคุณหญิงวรรณานั้น นอกจากจะร่วมบริหารกิจการแล้วยังรับภาระดูแลบุตรธิดา ให้ได้รับการศึกษาอย่างดีทุกคน ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน

เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานนามสกุล “สิริวัฒนภักดี”
คุณเจริญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) และปฐมดิเรก คุณาภรณ์ (ป.ภ.) ในขณะที่คุณหญิงวรรณา ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) และทั้งสองยังได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ

เรียงตามลำดับหมายเลข :

1. คุณ เจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. คุณโชติพัฒน์ พีชานนท์
4. คุณอาทินันท์ พีชานนท์
5. คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
6. คุณวัลลภา ไตรโสรัส
7. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
8. คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี
9. คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
10. คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
11. คุณปณต สิริวัฒนภักดี
12. ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี